Autor teksta: Dr Ivana Kovačević

dr ivana kovacevic Sanovita

Kolorektalni rak (KRK) je treći vodeći uzrok smrti od raka u svetu. Uklanjanje tumora ostaje najpoželjniji i najbolji tretman; međutim, ne treba zanemariti ni nehiruške tretmane koji takođe mogu biti veoma efikasni.

Jedna studija urađena na miševima u decembru 2021 godine ispitivala je efikasnost 5-fluorouracil (5-FU) - široko korišćenog agensa za hemoterapiju i molekularnog vodonika (H2) koji je poznat po svojim antioksidativnim i antiinflamatornim efektima1..

Brojna istraživanja takođe sugerišu njegove potencijalne antitumorske efekte. Stoga, H2 rastvoren u vodi [vodonikom bogata voda (HRV)-kolokvijalno: hidrogenizovana voda], sa ili bez 5-FU, preporučuje se kao novi vid terapije za kolorektalni karcinom.

Ukupno 24 miša sa kolorektalnim tumorom su nasumično podeljeni u četiri grupe (n = 6 po grupi) i tretirani na sledeći način:

 • (1) Kontrolna grupa;
 • (2) 5-FU grupa koja je primala intraperitonealnu injekciju 5-FU (5 mg/kg) svaki drugi dan;
 • (3) H2 grupa koja je primila hidrogrnom obogaćenu vodu , nastalu rastvaranjem tablete koja stvara H2 u vodi za piće životinja, sa 200 mL takođe isporučenim oralnom sondom; i
 • (4) Kombinovana grupa, H2 (primenjena na isti način kao za grupu tri) kombinovana sa 5-FU primenjena na isti način kao grupa dva.


Iz rezultata ove studije može se zaključiti da je kombinacija hidrogenizovane vode i 5-FU značajno smanjila težinu i veličinu tumora, kao što je smanjila i taloženje kolagena i stepen fibroze, dok je dodatno zapaženo i smanjenje oksidativnog stresa i povećanje antioksidativne aktivnosti u poređenju sa primenom samog 5-FU.

hidrogenizovana voda radioterapija kancer tumor
Na slici: čaša vode obogaćene hidrogenom. Primetite mehuriće

Takođe, opšte je poznato da se pacijenti oboleli od raka koji primaju radioterapiju često žale na hronični umor i narušen kvalitet života. Veruje se da su mnogi neželjeni efekti radioterapije zapravo povezani sa povećanim oksidativnim stresom i upalom koja nastaje zbog stvaranja reaktivnih vrsta kiseonika tokom radioterapije.

Vodonik se može primeniti kao terapeutski medicinski gas, ima antioksidativna svojstva i smanjuje upale u tkivima.

Jedna od studija iz 2011 god. je ispitala da li tretman vodonikom, u obliku vode sa dodatkom vodonika, poboljšava kvalitet života kod pacijenata koji primaju radioterapiju2.


Hidrogenizovana voda i radioterapija


Radioterapija je jedna od glavnih opcija lečenja malignih neoplazmi.

 • Skoro polovina svih novodijagnostikovanih pacijenata sa rakom će dobiti radioterapiju u nekom trenutku tokom lečenja, a do 25% može dobiti radioterapiju drugi put .
 • Dok radioterapija uništava maligne ćelije, ona negativno utiče na okolne normalne ćelije.


Akutni neželjeni efekti povezani sa zračenjem uključuju:

 • umor,
 • mučninu,
 • dijareju,
 • suva usta,
 • gubitak apetita,
 • gubitak kose,
 • bolnu kožu
 • i depresiju.
 • Radijacija povećava dugoročni rizik od raka, poremećaja centralnog nervnog sistema, kardiovaskularnih bolesti i katarakte.
 • Radioterapija je povezana sa povećanjem ROS, praćeno oštećenjem DNK, lipida i proteina i aktivacijom faktora transkripcije i puteva transdukcije signala.


Procenjeno je da 60-70% oštećenja ćelija izazvanih jonizujućim zračenjem izazivaju hidroksilni radikali. Zbog toga su sprovedena brojna ispitivanja sa ciljem smanjenja štetnih efekata usled viška proizvodnje ROS-a sa antioksidansima koji su isporučeni tokom radioterapije.

Verovatnoća komplikacija izazvanih zračenjem je povezana sa zapreminom ozračenog organa, isporučenom dozom zračenja, frakcionisanjem isporučene doze, isporukom modifikatora zračenja i individualnom radiosenzitivnošću.

Veruje se da je većina simptoma izazvanih zračenjem povezana sa povećanim oksidativnim stresom i upalom, usled stvaranja reaktivnih vrsta kiseonika (ROS) tokom radioterapije, i može značajno uticati na kvalitet života pacijenta.

hidrogenizovana voda antioksidant protiv kancera

Vodonik, terapeutski medicinski gas, ima antioksidativna svojstva i smanjuje upalne procese u tkivima. Pijenje tečnosti sa dodatkom vodonika – tzv.hidrogenizovane vode predstavlja novi metod transporta gasa vodonika koji se lako može prevesti u kliničku praksu, sa blagotvornim efektima na nekoliko zdravstvenih stanja, uključujući:

 • aterosklerozu,
 • dijabetes tipa 2,
 • metabolički sindrom
 • kognitivna oštećenja tokom starenja
 • i Parkinsonove bolesti.


Trenutno ne postoji konačna terapija za poboljšanje kvaliteta života pacijenata koji primaju radioterapiju.

Svakodnevno pijenje rastvorenog vodonika odnosno pravilnije rečeno hidrogenizovane vode -može biti korisno i bilo bi ga prilično lako primeniti bez komplikovanja ili promene načina života pacijenta.

U zaključku, studija iz 2011g. je pokazala da pijenje vode bogate vodonikom poboljšava kvalitet života i smanjuje oksidativne markere kod pacijenata koji primaju radioterapiju za tumore jetre. Ovaj novi pristup oralnom unosu vode bogate vodonikom može biti primenljiv na širok spektar štetnih simptoma povezanih sa zračenjem.

Dakle na osnovu ove dve studije i brojnih drugih studija koje se mogu pronaći u stručnim časopisima, možemo zaključiti da se hidrogenizovana voda može kombinovati sa drugim vidovima terapije koji se preporučuju osobama obolelim od kancera bez bojazni da će imati neke negativne posledice. Naprotiv, hidrogenizovana voda može umanjiti oštećenja ćelija i tkiva koje mogu nastati kao posledica hemoterapije i zračenja, povećati antioksidativnu aktivnost umanjujući štetne efekte slobodnih radikala i na taj način poboljšati kvalitet života obolelih od kancera.

Reference:


1.Asgharzadeh F, Tarnava A, Mostafapour A, Khazaei M, LeBaron TW. Hydrogen-rich water exerts anti-tumor effects comparable to 5-fluorouracil in a colorectal cancer xenograft model. World J Gastrointest Oncol 2022; 14(1): 242-252 [PMID: 35116114 DOI: 10.4251/wjgo.v14.i1.242]

2.Effects of drinking hydrogen-rich water on the quality of life of patients treated with radiotherapy for liver tumors Ki-Mun Kang,1 Young-Nam Kang,1 Ihil-Bong Choi,1,2 Yeunhwa Gu,2,3 Tomohiro Kawamura,4 Yoshiya Toyoda,4 and Atsunori Nakaocorresponding author4,5Med Gas Res. 2011; 1: 11.Published online 2011 Jun 7. doi: 10.1186/2045-9912-1-11 PMCID: PMC3231938 PMID: 22146004